ทำเนียบผู้บริหาร

รายนามทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

ลำดับ
ภาพประกอบ
ชื่อผู้บริหาร
ปีพ.ศ.ดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่ง
1

นายทองอินทร์     งามสม
2521 2527
อาจารย์ใหญ่
2

นายวินิจ            ปธานราษฎร์
2527 2530
อาจารย์ใหญ่
3

นายประเสริฐ      สุมน
2530 2537
อาจารย์ใหญ่
4

นายยอร์ช          เสมอมิตร
2537 2540
ผู้อำนวยการ
5

นายมานิตย์        จันวัน
2540 2543
ผู้อำนวยการ
6
นายบุญยิ่ง          สุขขา
2544
รักษาการ ผู้อำนวยการ
7

นางสาววรรณศิริ   วรสิทธิ์
2544 - 2549
ผู้อำนวยการ
8

นายชูโต             แสงพงษ์ชัย
2549-2552
ผู้อำนวยการ
9

นายบำรุง           ชูประเสริฐ
2552-2554
ผู้อำนวยการ
10

นายจามร           วาจาสิทธิ์
2554-2556
ผู้อำนวยการ
11
นางสาวรุ่งทิพย์    พรหมศิริ
2557-2558
ผู้อำนวยการ
12
นายพิทักษ์         อักษรศิลป์
2558-ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น