ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทั้งหมด 43 คน  
    ข้าราชการครูทั้งหมด  31 คน
    ครูอัตราจ้าง             7  คน
    พนักงานราชการ       1  คน 
    ครูธุรการโรงเรียน      2   คน
     ครูต่างประเทศ         2   คนชื่อ : นายพิทักษ์    อักษรศิลป์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร :
E-mail :


ชื่อ : นายบุญยิ่ง    สุขขา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
วิทยฐานะ : รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร :
E-mail :


ชื่อ : นางอัจฉรา    นิตยวัน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
วิทยฐานะ : รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร :
E-mail :


ชื่อ : นายมาโนช    อุดมเจริญ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร :
E-mail :


ชื่อ : นายวีรศิลป์      นิลเศรษฐ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานส่งเสริมการจัดการศึกษา
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร :
E-mail :


ชื่อ : ดร.นัทกาญจน์    รัตนวิจิตร
ตำแหน่ง : ครู อันดับ คศ.4
วิทยฐานะ : ครูเชี่ยวชาญ
เบอร์โทร :
E-mail :


ชื่อ : นายก่อเกียรติ   ไชยเฟื่อง
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร :
E-mail :


ชื่อ : นายมาโนช   วรเวช
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร :
E-mail :


ชื่อ : นางสาววีรัชญาน์  ทนทาน
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร :
E-mail :


ชื่อ : นางสาวลิ้นจี่   ปริยวาทไมตรี
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร :
E-mail :


ชื่อ : นางวีรดา    เดโชพลานนท์
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร :
E-mail :


ชื่อ : นางนาตยา     สุขเกษม
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร :
E-mail :


ชื่อ : นายภีมม์     ยศเทียม
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานวิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรม
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร :
E-mail :


ชื่อ : นางสาวจันทร์จิรา   มานพ
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทร :
E-mail :

ชื่อ : นายต่อพงษ์    สมสิงห์
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทร :
E-mail :


ชื่อ : นายวิรัช   เครือทอง
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและวัดผลประเมินผล
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร :
E-mail :


ชื่อ : นางณัฎฐ์ธยาน์     ชาญด้วยวิทย์
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนว
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
เบอร์โทร :
E-mail :


ชื่อ : นายวุฒิพงษ์      นาสมขวัญ
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานสาระสนเทศและเทคโนโลยี
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทร :
E-mail :

ชื่อ : นายสมภพ    คงสถิตย์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายโสดทัศนูปกร
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร :
E-mail :


ชื่อ : นางกองชุน   ศรีบุรินทร์
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร :
E-mail :


ชื่อ : นางดวงพร   เพ็ชรฉกรรจ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร :
E-mail :


ชื่อ : นางสาววราภรณ์    คงเงิน
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร :
E-mail :

ชื่อ : นางพิรานันท์   พรหมขัติแก้ว
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
เบอร์โทร :
E-mail :


ชื่อ : นางดวงพรพรรณ      เขตสาคร
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร :
E-mail :


ชื่อ : นางจงใจ      แสงกระจ่าง
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร :
E-mail :


ชื่อ : นางปราณี      พรหมทัศ
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร :
E-mail :


ชื่อ : นางเพ็ญศรี       สุขรอด
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
เบอร์โทร :
E-mail :

ชื่อ : นางโสภี    วัฒนโยธิน
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร :
E-mail :


ชื่อ : นางสาวสุชาดา    ฮาดสม
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร :
E-mail :


ชื่อ : นางนิสา    พันธ์เสือ
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
เบอร์โทร :
E-mail :


ชื่อ : ว่าที่  ร.ต.หญิงฐาณิตา     สว่างฉาย
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร :
E-mail :


ชื่อ : นายบรรเจิด     บุญโส
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทร :
E-mail :


ชื่อ : นางสาวณัฐกฤตา      จันทร์บุญ
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทร :
E-mail :


ชื่อ : นางสาวสมฤดี      กางรัมย์
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม
วิทยฐานะ
เบอร์โทร :
E-mail :


ชื่อ : นายมนัส      แปนใจ
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทร :
E-mail :


ชื่อ : นางปรีดาภรณ์    ภูครองจิตร
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทร :
E-mail :


ชื่อ : นางสาวกุสุมา     สุนทรวิภาค
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทร :
E-mail :


ชื่อ นางสาวคุณศุภ์กุล    ไกรสรณ์ชูขวัญ
ตำแหน่ง : ครูธุรการ
วิทยฐานะ -
เบอร์โทร :
E-mail :

ชื่อ นางสายพิณ      ชลสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครูธุรการ
วิทยฐานะ -
เบอร์โทร :
E-mail :

ชื่อ นางบุญญาพร   สีไชย
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วิทยฐานะ -
เบอร์โทร :
E-mail :

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น