ประวัติโรงเรียน

      โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2521 สังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อที่ 40 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา ซึ่งบริจาคโดยคุณยุทธ และคุณกิมเหลี่ยน รักษมาตา โดยมีนายทองอินทร์ งามสม เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรกของโรงเรียน นางสาวรุ่งทิพย์    พรหมศิริ  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา คนปัจจุบัน
       โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยาเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาทั้ง 2 ระดับ  คือ มัธยมศึกษาตอนต้น  และ มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนมีการนำ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ตลอดจนมีแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น ห้องสมุด ศูนย์คอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการทางภาษา  การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

      นอกจากนี้มีการจัดโครงการต่างๆ  ที่เสริมสร้างบรรยากาศของโรงเรียน ให้เป็นธรรมชาติและส่งเสริมให้นักเรียนรักษาสิ่งแวดล้อม  ทำให้นักเรียนรักโรงเรียนและมีความสุขเมื่ออยู่ในโรงเรียน

วิสัยทัศน์
- มุ่งจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้บรรลุมาตรฐานการศึกษาชาติ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมความเป็นผู้นำด้านวิชาการ

พันธกิจ
- ให้การศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่มีมาตรฐาน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ ควบคู่กับการพัฒนาอาชีพโดยชุมชนมีส่วนร่วม

เป้าประสงค์
- นักเรียนเป็นคนดี มีคุณภาพ สามารถประกอบอาชีพและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ปรัชญา
- กโรถ อตฺตานมตฺโน อคฺคมหารหํ (จงทำตนของตน ให้เป็นคนที่มีค่ามากที่สุด)

คำขวัญ : ลูก พ.ร.ว. รักเรียน รักดี มีน้ำใจ

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน :


 สีประจำโรงเรียน : ฟ้าขาว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น