บุคคลากรใหม่

บุคลากรคนใหม่


ชื่อ : นายวุฒิพงษ์      นาสมขวัญ
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานสาระสนเทศและเทคโนโลยี
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทร :
E-mail :
เข้าปฎิบัติงาน วันที่ : 15 ธันวาคม 2557

ชื่อ : ดร.นัทกาญจน์    รัตนวิจิตร
ตำแหน่ง : ครู อันดับ คศ.4
วิทยฐานะ : เชี่ยวชาญ
เบอร์โทร :
E-mail :
เข้าปฎิบัติงาน วันที่ :


ชื่อ : นางปรีดาภรณ์    ภูครองจิตร
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทร :
E-mail :
เข้าปฎิบัติงาน วันที่ : 12 พฤศภาคม 2558

ชื่อ : นางสาวกุสุมา     สุนทรวิภาค
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทร :
E-mail :
เข้าปฎิบัติงาน วันที่ : 12 พฤศภาคม 2558

Name : Miss Qin   rong
Position : Teacher English
From : Chaina
Tel  :
E-mail :
เข้าปฎิบัติงาน วันที่ :

ชื่อ นางบุญญาพร  สีไชย
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วิทยฐานะ -
เบอร์โทร :
E-mail :
เข้าปฎิบัติงาน วันที่ : 12 พฤศภาคม 2558

ชื่อ นายวินัย      เมรุด
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิทยฐานะ -
เบอร์โทร :
E-mail :
เข้าปฎิบัติงาน วันที่ : 12 พฤศภาคม 2558

ชื่อ นายนัฐพงษ์     ถนอมวงษ์
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิทยฐานะ -
เบอร์โทร :
E-mail :
เข้าปฎิบัติงาน วันที่ : 12 พฤศภาคม 2558

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น