บล็อกผลงานครู


<<<บล็อกเพื่อการจัดการเรียนการสอนของครู>>>
1.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
           - บล็อกของครูวีรัชญาน์  ทนทาน คลิกที่นี่         
          -  บล็อกของครูสุชาดา  ฮาดสม  คลิกที่นี่       
         -  บล็อกของครูนิสา   พันธุ์เสือ   คลิกที่นี่ 
 2.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
          - บล็อกของครูปราณี  พราหมทัศ  คลิกที่นี่
          - บล็อกของครูดวงพรพรรณ เขตสาคร คลิกที่นี่
          - บล็อกของครูนัฐพงษ์ ถนอมวงษ์  คลิกที่นี่
          - บล็อกของครูนิรันดร ปุ่มทอง  คลิกที่นี่
          - บล็อกของครูวินัย เมรุด   คลิกที่นี่
 3.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
          - บล็อกของครูนาตยา  สุุขเกษม   คลิกที่นี่
          - บล็อกของครูดวงพร  เพ็ชรฉกรรจ์   คลิกที่นี่
          - บล็อกของครูวราภรณ์  คงเงิน  คลิกที่นี่
          - บล็อกของครูดวงพร หอมมาลา คลิกที่นี่
 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     
          - บล็อกของครูวิชชยดา  ภูครองจิตร   คลิกที่นี่
          - บล็อกของ Teacher. Lynetteth Viduya  คลิกที่นี่
          - บล็อกของครู Teacher. Zhangyinzhuan  คลิกที่นี่
 5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 
         - บล็อกของครูวิรัช เครือทอง วิชาประวัติศาสตร์สากล รหัส ส33102 คลิกที่นี่  
         - บล็อกของครูวิรัช เครือทอง วิชาประวัติศาสตร์ไทย รหัส ส33101 คลิกที่นี่
          - บล็อกของครูวิรัช เครือทอง  วิชาหน้าที่พลเมือง รหัส ส32102   คลิกที่นี่
          - บล็อกของครูวิรัช เครือทอง วิชาเศรษฐศาสตร์ รหัส ส32101   คลิกที่นี่
          - บล็อกของครูสมฤดี   กางรัมย์   คลิกที่นี่
 6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
          - บล็อกของครูวีรดา  เดโชพลานนท์  คลิกที่นี่
          - บล็อกของครูกุสุมา  สุนทรวิภาค    คลิกที่นี่
 7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ฯ   
    
 8. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ   
         - บล็อกของครูมาโนช  วรเวช    คลิกที่นี่  
         - บล็อกของครูวุฒิพงษ์   นาสมขวัญ   คลิกที่นี่                       
 9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
        - บล็อกของครูณัฏฐ์ธยาน์ ชาญด้วยวิทย์   คลิกที่นี่ 
   1 ความคิดเห็น: